วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ปริมาณสัมพันธ์

ตะลุยโจทย์ เคมี บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์


1. ธาตุ A 2 อะตอม มีมวลเท่ากับ 1.824 x  กรัม มวลอะตอมของ A มีค่าเท่าใด
( กำหนดให้ 12 1 มวลของ C – 12 เท่ากับ 1.66x10–24 กรัม ) ( 55 )
1. ตอบ 55
วิธีทำ ธาตุ A 2 อะตอม = 1.824 x 10–22 กรัม
ธาตุ A 1 อะตอม = 1824 10 22
2
. × − = 9.12 x 10–23 กรัม
ดังนั้น มวลอะตอม A = 1.66 10 24
9.12 10 23-25
× −
× − = 55
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
2(มช 40) ธาตุ M มีมวลอะตอม 70 และมีความหนาแน่นเท่ากับ 5.02 g / cm3 ปริมาตรเฉลี่ย
ของธาตุนี้ 1 อะตอม จะมีค่ากี่ cm3 (ข้อ 1)
1. 2.31 x  2. 1.18 x  3. 4.3 x  4. 5.18 x
2(มช 40) ตอบข้อ 1.
วิธีทำ จากมวลอะตอม M = 70 amu = (70)(1.66x10–24) กรัม
ความหนาแน่น = 5.02 g/cm3 ปริมาตร = ?
จาก ความหนาแน่น = ปริมาตร
มวล = 5.02
(70)(1.66×1024) = 2.31x10-23 g/cm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
3. สมมติธาตุ X มี 3 ไอโซโทป ในธรรมชาติ คือ
เปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติ มวล
ไอโซโทปที่ 1
ไอโซโทปที่ 2
ไอโซโทปที่ 3
80
15
5
12
13
14
จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ X (12.25 )
Σ ( % x มวล )
100
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
2
3. ตอบ 12.25
วิธีทำ มวลอะตอมเฉลี่ย x = 100
Σ(% x มวล)
= 100
(80 x 12) +(15 x 13) +(5 x 14)
= 960 +1 10905 + 70
= 1110205 = 12.25
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
4. มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุออกซิเจนในธรรมชาติเท่ากับ 16.032 แสดงว่าไอโซโทปใดของ
ออกซิเจนที่มีมากที่สุดในธรรมชาติ
1. 16O 2. 17O 3. 18O 4. เท่ากัน ( ข้อ 1)
4. ตอบ 1
เหตุผล เพราะมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุจะมีค่าใกล้เคียงกับมวลที่มีเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติ
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
5. ธาตุ D ประกอบด้วยไอโซโทป 2 ชนิด ที่มีมวลอะตอม 10.00 และ 11.00 ตามลำดับ หาก
มวลอะตอมของธาตุ D เท่ากับ 10.20 ปริมาณในธรรมชาติของ D ที่มีมวลอะตอม 11.00
จะเท่ากับเท่าใด ( 20 )
5. ตอบ 20
วิธีทำ นำข้อมูลที่ได้มาเขียนตาราง ให้สมมติ % ในธรรมชาติ
D % ในธรรมชาติ มวล M – M น้อยสุด
ไอโซโทป 1
ไอโซโทป 2
100 – A
A
10
11
10 – 10 = 0
11 – 10 = 1
Mเฉลี่ย = 100
Σ% ( มวล - มวลน้อยที่สุด) + มวลน้อยที่สุด
= 100
A + 10
A = (10.20 – 10) x 100 = 20
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
6(มช 46) มวลโมเลกุลของสารในข้อใดมีค่ามากที่สุด
1. Ca3(PO4)2 2. CuSO4 . 5H2O 3. Pb(NO3)2 4. K2Cr2O7 (ข้อ 3)
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
3
6(มช 46) ตอบ ข้อ 3
วิธีทำ ข้อ 1 มวลโมเลกุล Ca3(PO4) 2 = 3(40) + [31 + 4(16)] x 2
= 120 + (95)2 = 310
ข้อ 2 มวลโมเลกุล CuSO4 . 5H2O = 63.5 + 32 +4(16) + 5[2(1) + 16]
= 63.5 + 32 + 64 + 90 = 249.5
ข้อ 3 มวลโมเลกุล Pb(NO3)2 = 207 + [14 + 3(16)]2
= 207 + 124 = 331
ข้อ 4 มวลโมเลกุล K2Cr2O7 = 2(39) + 2(52) + 7(16)
= 78 + 104 + 112 = 294
Pb (NO3)2 จะมีมวลโมเลกุลมากที่สุด = 331
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
ตอนที่ 2 โมล
H 6.02x1023 อะตอม = 1 โมลอะตอม มวล H2O 1 โมลโมเลกุล = 18 กรัม
NO 6.02x1023 โมเลกุล = 1 โมลโมเลกุล
Na+ 6.02x1023 อิออน = 1 โมลอิออน
สูตรคำนวณ n = M
g = 6.02 1023
N
× = 22V.4 = .. 6.02 1023
..
× ×
เมื่อ n = จำนวนโมล , g = มวลสารที่มีอยู่ (กรัม)
M = มวลโมเลกุล หรือ มวลอะตอม , N = จำนวนโมเลกุล
V = ปริมาตรแก๊ส (dm3, Lit)
... = จำนวนอนุภาคย่อย
... = อัตราอนุภาคย่อยในโจทย์นั้น ๆ
1 โมล
จำนวนอนุภาค
6.02x1023 อนุภาค
มีมวลเท่ากับโมเลกุลหรือ
มวลอะตอม แต่มีหน่วยเป็นกรัม
แก๊สหรือไอที่มีปริมาตร 22.4
Lit(dm3) ที่ STP (1 atm, 0oC)
**1000 cm3 = 1 Lit**
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
4
7(มช 39) ข้อความใดที่ ไม่ใช่ เป็นสมบัติของก๊าซใดๆ ปริมาตร 22.4 dm3 ที่อุณหภูมิความดัน
มาตรฐาน
1. จำนวนโมล = 6.02x1023 โมล
2. มวล = มวลโมเลกุลคิดเป็นกรัม
3. จำนวนโมเลกุล = 6.02x1023 โมเลกุล
4. จำนวนโมเลกุลของก๊าซนี้เท่ากับจำนวนโมเลกุลของไฮโดรเจน (ข้อ 1)
7(มช 39) ตอบ ข้อ 1.
เหตุผล เพราะก๊าซ 22.4 ลิตร ที่ STP มีเพียง 1 โมลเท่านั้น ไม่ใช่ 6.02 x 1023 โมล
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
8. แก๊สโพรเพน (C3H8) จำนวน 22 กรัม ที่ STP จะมีปริมาตรกี่ลิตร (11.2)
8. ตอบ 11.2
วิธีทำ มวลโมเลกุล (M) = 3(12) + 8(1) = 36 + 8 = 44
มวลสารที่มี (g) = 22 กรัม ปริมาตรแก๊ส (Vแก๊ส) = ?
จาก m
g = V22.4๊ส
Vแก๊ส = m
g x 22.4
= 4242 x 22.4 = 11.2
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
9. แก๊สชนิดหนึ่งปริมาตร 67.2 ลิตร ที่ STP จะมีกี่โมเลกุล (1.806x1024)
9. ตอบ 1.806 x 1024
วิธีทำ (Vแก๊ส) = 67.2 dm3 , N = ?
จาก 6.02 x 1023
N = 22.4
V
N = 22.4
67.2 x 6.02 x 1023
N = 1.806 x 1024 โมเลกุล
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
10. แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 0.2 กรัม มีปริมาตร 400 cm3 ที่ STP แก๊สชนิดนี้มีมวลโมเลกุลเท่าไร
1. 11.2 2. 16 3. 18 4. 20.5 (ข้อ 1)
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
5
10. ตอบ ข้อ 1
วิธีทำ โจทย์กำหนด g = 0.2 กรัม , Vแก๊ส = 1000
400 cm3 = 0.4 dm3 M = ?
จาก m
g = 22.4
V จะได้ M = V
g x 22.4
M = 0.4
0.2 x 22.4 = 11.2
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
11(มช 38) ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริมาณ 448 cm3 ที่ STP มีมวล 0.60 กรัม ก๊าซนี้น่าจะได้แก่
1. NH3 2. CH4
3. C2 H6 4. CO2 (ข้อ 3)
11(มช 38) ตอบข้อ 3.
วิธีทำ โจทย์บอก Vแก๊ส = 448 Cm3 = 0.448 ลิตร , g = 0.60 กรัม
จาก m g = 22v.4
0m.6 = 0.44282 .4ิตร
m = 448 10 3
0.6(22.4 103)
×
× = 30
แสดงว่าสารนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 30 ซึ่งน่าจะเป็น C2H6
เพราะ C2H6 มีมวลโมเลกุล = 2(12) + 6(1) = 30 เช่นกัน
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
12(มช 43) ถ้านักเรียนตักน้ำบริสุทธ์ิมา 2 cm3 น้ำนั้นจะมีจำนวนโมเลกุลเท่าใด
กำหนดให้ : ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1.0 g/cm3
1. 0.11 2. 36 3. 6.69x1022 4. 1.20x1024 (ข้อ 3)
12(มช 43) ตอบ ข้อ 3.
วิธีทำ มวลโมเลกุลของน้ำ ( H2O) = 18
และ น้ำ 2 cm3 จะมีมวล = 2 กรัม
จาก 6.02 1023
N m g
×
=
6.02 1023
128 N
×
=
N = 6.69 x 1023 โมเลกุล
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
6
13(มช 41) สาร A มีมวลโมเลกุล 64 ประกอบด้วย S และ O อย่างละเท่าๆ กัน โดยมวล ถ้า
สาร A 16 กรัม มีจำนวนอนุภาคเท่ากับสาร B 19 กรัม สาร B ควรเป็นสารอะไร
1. NO2 2. CS2
3. CO2
4. SO2
(ข้อ 2)
13(มช 41) ตอบ ข้อ 2.
วิธีทำ ตอน 1 คิดสาร A
จาก m g
6.02 1023
N =
×
6.02 1023 1664
N =
×
N = 0.25 x 6.02 x 1023
นั่นคือ จำนวนอนุภาคของ A = 4 x 6.02 x 1023
เนื่องจากจำนวนอนุภาคของ B เท่ากับ A นั่นคือ จำนวนอนุภาค B = 4 x 6.02 x 1023
ตอน 2 คิดสาร B
จาก m g
6.02 1023
N =
×
6.02 1023 1m9
0.25 x 6.02 x1023 =
×
mB = 76
ดังนั้น สาร B ควรเป็น CS2
เพราะ CS2 มีมวลโมเลกุล = 12 + 2(32) = 76 เช่นเดียวกับ B
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
14(มช 38) กรดแอซีติก 24 กรัม จะมีจำนวนออกซิเจนอะตอมอยู่ทั้งหมดเท่ากับ
1. 6.02 x 1023 อะตอม 2. 4.82 x 1023 อะตอม
3. 2.41 x 1023 อะตอม 4. 1.20 x 1023 อะตอม (ข้อ 2)
14(มช38) ตอบข้อ 2.
วิธีทำ กรดแอซีติก (CH3COOH ) มีมวลโมเลกุล = 12+3(1)+12+16+16+1 = 60
จาก 6.02 1023
N
× = m g
N = m g (6.02 x 1023)
N = 2604 (6.02 x 1023)
N = 2.41 x 1023 โมเลกุล2
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
7
ตอน 2 เนื่องจาก CH3COOH 1 โมเลกุล ประกอบด้วย O 2 อะตอม
ดังนั้น CH3COOH 2.41 x 1023 โมเลกุล ประกอบด้วย O 4.82 x 1023 อะตอม
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
15(มช 44) กำหนดให้ A = Na2S4O6 , B = Al2(SO4)3 , C = H4P2O7
ถ้าสารประกอบเหล่านี้มีมวลเท่ากันเท่ากับ 2 กรัม จงเรียงลำดับจำนวนอะตอมของ
ออกซิเจน ในโมเลกุลจากมากไปหาน้อย
1. A C B 2. C B A 3. B A C 4. A B C (ข้อ 2)
15(มช 44) ตอบ ข้อ 2.
วิธีทำ จาก อ... x 6.02 x 1023
.. = M
g
จะได้ จ... = M
g x ... x 6.02 x 1023
ตอน 1 Na2S4O6 1 โมเลกุล จะมี O 6 อะตอม
จำนวน O = 2270 x 6 x 6.02 x 1023
จำนวน O = 2.68 x 1022 อะตอม
ตอน 2 Al2(SO4)3 1 โมเลกุล จะมี O 12 อะตอม
จำนวน O = 3422 x 12 x 6.02 x 1023
จำนวน O = 4.22 x 1022 อะตอม
ตอน 3 H4P2O7 1 โมเลกุล จะมี O 7 อะตอม
จำนวน O = 1728 x 7 x 6.02 x 1023
จำนวน O = 4.73 x 1023 อะตอม
จะเห็นว่าจำนวนอะตอมออกซิเจนในสาร C > B > A
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
16(มช 39) ธาตุ A มีมวลอะตอมเท่ากับ 60.0 ทำปฏิกิริยากับธาตุ B ทำให้เกิดสารประกอบ AB2
ถ้า 2 กรัมของ A ทำปฏิกิริยากับ 8 กรัมของ B ได้สารประกอบ AB2 มวลอะตอมของ B คือ
1. 90 2. 120 3. 160 4. 190 (ข้อ 2)
16(มช 39) ตอบ ข้อ 2.
วิธีทำ จากสูตรโมเลกุลจะได้ว่า โมลB
โมลA = 21
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
8
ดังนั้น โมล B = 2 โมล A
mBgB
= mAA g
(2)
mB 8 = (2) 60 2
mB = 120
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
17(มช 49) เมื่อเผาธาตุ X จำนวน 5.00 กรัม จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบ X2O หนัก
6.74 กรัม ธาตุ X มีมวลอะตอมเท่าใด
1. 13.5 2. 23.0 3. 33.5 4. 39.1 (ข้อ 2)
17(มช 49) ตอบ ข้อ 2.
วิธีทำ จาก มวล X2O = 6.74 กรัม มีมวล X = 5.00 กรัม
จะมีมวล O = 6.74 - 5.00 = 1.74 กรัม (O = 16)
จาก X2O มีอัตราส่วน โมลO
โมลX = 12
จะได้ 1โมล X = 2 โมล O ; ⎥⎦
⎢⎣
=
m
n g
⎟⎠
⎜⎝
m
g X = 2 ⎟⎠
⎜⎝
m
g O
Mx 5 = 2 ⎟⎠
⎜⎝
16
1.74
ดังนั้น Mx = 23.0
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
ตอนที่ 3 ความเข้มข้นสารละลาย
1. ความเข้มข้นแบบร้อยละ
ร้อยละโดยมวลต่อมวล = มวลสารละลาย
มวลตัวถูกละลาย x 100
ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร = ปริมาตรสารละลาย
ปริมาตรตัวถูกละลาย x 100
ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร = ปริมาตรสารละลาย (cm3)
มวลตัวถูกละลาย (กรัม) x 100
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
9
2. โมลต่อลิตร (mol / dm3 ) (โมลาร์ลิตี้) (M)
สูตรที่ 1 ใช้สำหรับการเตรียมสารละลายโดยใส่ตัวถูกละลายลงในตัวทำละลาย
n = M
g = 6.02 x 1023
N = 22V.4 = 23 .. x 6.02 x 10
.. = 10c0v0
เมื่อ n = จำนวนโมลตัวถูกละลาย
g = มวลตัวถูกละลายที่มีอยู่ (กรัม)
M = มวลโมเลกุล หรือ มวลอะตอมตัวถูกละลาย
N = จำนวนโมเลกุลตัวถูกละลาย
V = ปริมาตรแก๊สซึ่งเป็นตัวถูกละลาย (dm3 , Lit)
... = จำนวนอนุภาคย่อยของตัวถูกละลาย
... = อัตราส่วนอนุภาคย่อยตัวถูกละลายในโจทย์
c = ความเข้มข้นของสารละลาย (mol / dm3)
v = ปริมาตรของสารละลาย (cm3)
สูตร 2 ใช้เมื่อทำการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นและปริมาตรสารละลายเดิม
c1 v1 = c2 v2
เมื่อ c1 . c2 = ความเข้มข้นของสารละลายตอนแรก และ ตอนหลัง ตามลำดับ (mol/lit)
v1 . v2 = ปริมาตรของสารละลายตอนแรก และ ตอนหลัง ตามลำดับ
สูตร 3 ใช้เมื่อผสมสารละลายหลายตัวเข้าด้วยกัน
cรวม vรวม = c1 v1 + c2 v2 + …
เมื่อ c1 . c2 , cรวม = ความเข้มข้นของสารละลายที่ 1 , ที่ 2 และ สารละลายรวม ตามลำดับ
v1 . v2 , vรวม = ปริมาตรของสารละลายที่ 1 , ที่ 2 และ สารละลายรวม ตามลำดับ
การเปลี่ยนความเข้มข้น จากแบบร้อยละไปเป็นโมล/ลิตร
กรณีที่ 1 สูตรเปลี่ยนจากร้อยละ โดยมวล หรือ โดยปริมาตร เป็นโมล/ลิตร
c = %M10D
กรณีที่ 2 สูตรเปลี่ยนจากร้อยละ โดยมวล/ปริมาตร เป็น โมล/ลิตร
c = %M10
เมื่อ c = ความเข้มข้นเป็น โมล/ลิตร
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
10
D = ความหนาแน่นสารละลาย (g/cm3)
M = มวลโมเลกุลตัวถูกละลาย
3. โมลต่อกิโลกรัมตัวถูกละลาย (mol/kg) (โมลแลล) (m)
บอกจำนวนโมลตัวถูกละลายที่มีในตัวทำละลาย 1 กิโลกรัม
เช่น สารละลาย ยูเรียเข้มข้น 3 mol/kg ตัวทำละลาย หมายความว่า
มียูเรีย 3 โมล ละลายในตัวทำละลาย 1 กิโลกรัม
สมการแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นแบบ โมล/ลิตร กับ โมแลล
D = c (1000 M + m 1 )
เมื่อ D = ความหนาแน่น (g/cm3)
c = ความเข้มข้น (โมล/ลิตร)
M = มวลโมเลกุลตัวถูกละลาย
m = ความเข้มข้น (โมแลล)
18. เมื่อละลายน้ำตาลกลูโคส 30 กรัม ในน้ำกลั่น 120 กรัม จงหาว่าสารละลายนี้มีความเข้ม
ข้นโดยมวลเท่าใด (20%)
18. ตอบ 20%
วิธีทำ จาก ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร = มวลสารละลาย
มวลตัวถูกละลาย x 100
= 1203 +0 30 x 100
= 20
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
19(มช 39) จะต้องเติมน้ำตาลทรายกี่กรัม ลงในสารละลายน้ำตาลเข้มข้น 5% โดยมวล จำนวน
200 กรัม เพื่อให้ได้สารละลายเข้มข้น 20% โดยมวล (37.50 กรัม)
19(มช 39) ตอบ 37.5 กรัม
วิธีทำ ตอน1 สารละลายเข้มข้น 5% โดยมวล
ร้อยละโดยมวลต่อมวล = มวลสารละลาย
มวลตัวถูกละลาย x 100
5 = มวล20้ำ0ตาล x 100
มวลน้ำตาล = 10 กรัม
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
11
ทีนี้ ต้องการเปลี่ยนความเข้มข้นเป็น 20% โดยมวล สมมุติเติมน้ำตาลเข้าไปอีก X กรัม
สุดท้ายจึงมีสารละลาย 200 + X กรัม และมีน้ำตาล 10 + X กรัม
ร้อยละโดยมวลต่อมวล = มวลสารละลาย
มวลตัวถูกละลาย x 100
20 = 21000 + XX
+ x 100
X = 37.5 กรัม
⌫⌫⌦⌫⌦⌫ ⌫⌦ ⌫⌦ ⌫⌦ ⌫⌦⌫⌦⌦
20. เมื่อใช้ NaOH 20 กรัม เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้น 30% โดยมวล/ปริมาตร จะได้
สารละลายกี่ cm3 (66.67 cm3)
20. ตอบ 66.67 cm3
วิธีทำ จากโจทย์ มวล NaOH = 20 กรัม
ความเข้มข้นโดยมว /ปริมาตร = 30%
จะได้ % โดยมวล/ปริมาตร = ปริมาตรสารละลาย (cm3)
มวลตัวถูกละลาย (กรัม) x 100
30 =
ปริมาตร
20 x 100
ดังนั้น ปริมาตรสารละลาย = 66.67 cm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
21. โพแทสเซียมแมงกาเนต ( K2MnO4 ) จำนวน 59.1 กรัม ละลายในสารละลาย 100 cm3
สารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่ mol / dm3 ( K=39 , Mn=55 , O=16 ) (3 โมล/ลิตร)
21. ตอบ 3 โมล/ลิตร
วิธีทำ จากโจทย์ มวลโมเลกุล (M) = K2MnO4 = 2(39) + 55 + 4(16) = 197
g = 59.1 กรัม, V = 100 cm3 , C = ?
จากสูตร M
g = 1C0V00
5199.71 = C1 x0 01000
C = 3 โมล/ลิตร
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
12
22. เมื่อผ่านแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 5.6 dm3 ที่ STP ลงในน้ำกลั่นเป็นสารละลาย 300
cm3 ถ้าได้แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ละลายทั้งหมด จะได้สารละลายเข้มข้นกี่โมล / ลิตร ( 0.83 )
22. ตอบ 0.83 โมล/ลิตร
วิธีทำ จากโจทย์ Vแก๊ส = 5.6 dm3 , Vสารละลาย = 300 cm3 mol/l , C = ?
จากสูตร 22.4๊ส V
= 1C0V00
252..64 = C1 x0 03000
C = 0.83 โมล/ลิตร
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
23. มี NaOH 1 mol/dm3 อยู่ 500 cm3 แบ่งมา 100 cm3 ทำให้เจือจางเป็น 1 ลิตร สาร
ละลายนี้เข้มข้นเท่าใด ( 0.1 โมล/ลิตร )
23. ตอบ 0.1 โมล/ลิตร
วิธีทำ จากโจทย์ C1 = 1 mol/ dm3 V1 = 100 cm3
C2 = ? V2 = 1000 cm3
จะได้ C1 V1 = C2 V2
1 x 100 = C2 x 1000
C2 = 0.1 mol/dm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
24. สารละลายชนิดหนึ่ง 100 cm3 เข้มข้น 3 mol/dm3 ต้องการเตรียมให้เข้มข้นเป็น 2
mol/dm3 จะต้องเติมน้ำจนมีปริมาตรเท่าใด (150 cm3)
24. ตอบ 150 cm3
วิธีทำ จากโจทย์ V1 = 100 cm3 C1 = 3 mol/ dm3
V2 = ? C2 = 2 mol/ dm3
จะได้ C1 V1 = C2 V2
3 x 100 = 2 x V2
V2 = 150 cm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
13
25. ผสมสาระลายกรด HCl ขวดที่ 1 ซึ่งมีความเข้มข้น 1 mol/ dm3 จำนวน 300 cm3 กับ
HCl ขวดที่ 2 ซึ่งมีความเข้มข้น 2 mol/ dm3 จำนวน 200 cm3 แล้วเติมน้ำลงไปอีก 500
cm3 ถามว่าสารละลายผสมที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่ mol/ dm3 ( 0.7 )
25. ตอบ 0.7 mol /dm3
วิธีทำ จากโจทย์ C1 = 1 mol/ dm3 V1 = 300 cm3
C2 = 2 mol/ dm3 V2 = 200 cm3
VH2O = 500 cm3 Cรวม = ?
จะได้ Vรวม = 300 + 200 + 500 = 1000 cm3
จากสูตร Cรวม Vรวม = C1 V1 + C2 V2
Cรวม (1000) = 1(300) + 2(200)
Cรวม = 1700000 = 0.7 mol/ dm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
26(มช 45) มีขวดบรรจุสารละลาย HCl 2 ใบ ใบที่ 1 มี HCl เข้มข้น 0.50 mol/dm3 อยู่ 5.0
dm3 ใบที่ 2 มี HCl เข้มข้น 0.10 mol/dm3 อยู่ 5.0 dm3 ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย
HCl เข้มข้น 0.20 mol/dm3 โดยการนำ HCl จากขวดใบที่ 1 มา 0.5 dm3 แล้วจะต้องนำ
HCl จากขวดใบที่ 2 จำนวนกี่ dm3 ( 1.5 )
26(มช 45) ตอบ 1.5 dm3
วิธีทำ จากโจทย์ C1 = 0.5 mol/dm3 V1 = 0.5 cm3
C2 = 0.1 mol/dm3 V2 สมมติเป็น A dm3
Cรวม = 0.2 mol/dm3 Vรวม = 0.5 + A dm3
จาก Cรวม Vรวม = C1 V1 + C2 V2
(0.2) (0.5 + A) = 0.5 (0.5) + 0.1 A
0.1 + 0.2 A = 0.25 + 0.1A
A = 1.5 dm3
แสดงว่า ต้องใช้สารจากขวดหลัง 1.5 dm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
27. เมื่อผสม NaCl 2 mol/dm3 จำนวน 10 cm3 กับ 4 mol/dm3 จำนวน 100 cm3 แล้วเติม NaCl
อีก 175.5 g แล้วเติมน้ำจนมีปริมาตร 500 cm3 จงหาความเข้มข้นสารผสม (6.84 mol/dm3)
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
14
27. ตอบ 6.84 mol /dm3
วิธีทำ จากโจทย์ C1 = 2 mol/ dm3 V1 = 10 cm3
C2 = 4 mol/ dm3 V2 = 100 cm3
g3 = 175.5 กรัม => m
g = C1030V03
C3 V3 = 1000 x m
g
Cรวม = ? Vรวม = 500 cm3
จากสูตร Cรวม Vรวม = C1 V1 + C2 V2 + C3 V3
Cรวม (500) = 2(10) + 4(100) + 100 x m
g
Cรวม = 500 58.5
20 + 400 + 100 x 175.5
Cรวม = 6.84 mol/ dm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
28(มช 50) สารละลาย NaOH เข้มข้น 6.0 M มีความหนาแน่น 1.24 g/cm3 จะมีความเข้มข้น
คิดเป็นร้อยละโดยมวลเท่ากับเท่าไร
1. 0.15 2. 1.86 3. 19.35 4. 24.00 (ข้อ 3)
28(มช 50) ตอบ ข้อ 3
วิธีทำ จากโจทย์ C = 6 M , D = 12.4 g /cm3 % โดยมวล = ?
มวลโมเลกุลของ NaOH = 23 + 16 1 40
จาก C = % 1M0 D
จะได้ว่า 6 = 40
% (10) (12.4)
% โดยมวล = 19.35
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
29(มช 46) กรดเกลือเข้มข้นมีปริมาณ HCl = 36.5% โดยน้ำหนักและมีความหนาแน่นเท่ากับ
1.18 g/cm3 ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย HCl ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.236 mol/dm3
จะต้องนำกรดเกลือเข้มข้นกี่ cm3 มาเติมน้ำกลั่นจนมีปริมาตรทั้งหมดเท่ากับ 100.0 cm3 ( 2 )
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
15
29. ตอบ 2 cm3
วิธีทำ โจทย์บอก ความเข้มข้น HCl แบบ % โดยมวล = 36.5
มวลโมเลกุล HCl ( m ) = 35.5 + 1 = 36.5 , D = 1.18 g/cm3
ขั้นแรก ต้องทำความเข้มข้น HCl 36.5% ให้เป็น โมล / ลิตร ก่อน
จาก C = % ( 1m0 ) D = 36.5
36.5(10)(1.18) = 11.8 mol / dm3
ขั้น 2 จาก C1 V1 = C2 V2
11.8 V1 = 0.236 (100 cm3)
V1 = 2 cm3
นั่นคือต้องใช้สารละลาย HCl 2 cm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
30(มช 41) สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 36.5% โดยมวล มีความหนาแน่น 1.15 g/cm3
ถ้าต้องการเตรียมกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้น 0.345 mol/dm3 จำนวน 500 cm3 จะ
ต้องใช้กรดไฮโดรคลอริกกี่ cm3 (H = 1 , Cl = 35.5)
1. 0.5 2. 1.5 3. 15 4. 150 (ข้อ 3)
30(มช 41) ตอบข้อ 3.
วิธีทำ ขั้นแรก ต้องทำความเข้มข้น HCl 36.5% ให้เป็น โมล / ลิตร ก่อน
จาก C = % ( 1m0 ) D = 36.5
36.5(10)(1.15) = 11.5 mol / dm3
ขั้น 2 จาก C1 V1 = C2 V2
11.5 V1 = 0.345 (500 cm3)
V1 = 15 cm3
นั่นคือต้องใช้สารละลาย HCl 15 cm3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
31(มช 51) เมื่อใช้น้ำบริสุทธ์ิ 100 cm3 ที่ 4oC เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความหนา
แน่น 1.175 g/cm3 ที่มีเนื้อกรดไฮโดรคลอริก 34.4% โดยน้ำหนัก จะเตรียมสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริกได้กี่ cm3
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
16
ตอนที่ 4 สมบัติคอลลิเกตีฟ
สมการที่ใช้คำนวณเกี่ยวกับสมบัติคอลลิเกตีฟ
ΔT = Tเดือดสารละลาย – Tเดือดตัวทำละลาย = kb m
ΔT = Tแข็งตัวทำละลาย – Tแข็งสารละลาย = kf m
เมื่อ kb = ค่าคงที่การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด
kf = ค่าคงที่การลดของจุดเยือกแข็ง
m = ความเข้มข้นของสารละลายหน่วยเป็นโมลแลล
และ ΔT = Tเดือดสารละลาย – Tเดือดตัวทำละลาย = kb ( . M w2
w1. 1000
)
ΔT = Tแข็งตัวทำละลาย – Tแข็งสารละลาย = kf ( . M w2
w1. 1000
)
32(มช 39) สารประกอบที่ระเหยยาก และไม่แตกตัวมีมวล 5 กรัม เมื่อนำไปละลายน้ำ 500
กรัม ปรากฏว่าสารละลายที่ได้มีจุดเดือด 100.10oC มวลโมเลกุลของสารประกอบนี้มีค่า
เท่ากับ เท่าใด (กำหนด Kb ของน้ำ = 0.50o C/mol/kg) (50.00)
32(มช 39) ตอบ 50
วิธีทำ จาก Tเดือดสารละลาย – Tเดือดตัวทำละลาย = kb ⎟⎠
⎜⎝
×
×
W2 M
W1 1000
100.1 – 100 = 0.50(5501000M0) ×
×
M = 50
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
33(มช 42) ในการทดลองครั้งหนึ่ง เมื่อละลายสารA 2.76 g ในเอทานอล 10 g พบว่าสารละลาย
มีจุดเดือด 82.16oC จงหามวลโมเลกุลของสาร A (กำหนดให้ จุดเดือดของเอทานอลเท่ากับ
78.50oC ค่าคงที่ของการเพิ่มของจุดเดือด (Kb) ของเอทานอลเท่ากับ 1.22oC / (mol/kg)
33(มช 42) ตอบ 92
วิธีทำ จาก Tเดือดสารละลาย – Tเดือดตัวทำละลาย = kb ⎟⎠
⎜⎝
×
×
W2 M
W1 1000
m = มวลตัวทำละลาย(kg)
จำนวนโมลตัวถูกละลาย
หรือ m = . M w2
w1. 1000
เมื่อ w1 คือ มวลตัวถูกละลาย
w2 คือ มวลตัวทำละลา
M คือ มวลโมเลกุลตัวถูกละลาย
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
17
82.16 – 78.5 = 1.22 (2.7160 1M000) ×
×
M = 92
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
34(มช 36) สารละลายชนิดหนึ่งประกอบด้วยตัวทำละลายที่มีจุดเดือดอยู่ที่ 61.70o C และตัว
ถูกละลายที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 500 เมื่อนำเอาสารละลายนี้มาหาจุดเดือดปรากฏว่าได้จุด
เดือดอยู่ที่ 62.20o C จงหาว่าในสารละลายนี้ 100 กรัม จะมีตัวถูกละลายอยู่กี่กรัม
กำหนดค่า Kb ของตัวทำละลายเท่ากับ 5.00oC Kg/mol (4.76 )
34(มช 36) ตอบ 4.762 กรัม
วิธีทำ สมมุติ มีมวลตัวถูกละลายเป็น A กรัม
ดังนั้น มวลตัวทำละลาย = 100 – A กรัม
จาก Tเดือดสารละลาย – Tเดือดตัวทำละลาย = kb ⎟⎠
⎜⎝
×
×
W2 M
W1 1000
62.20 – 61.70 = 5.00 (10A0 A 1)0 0 0500
×
A = 4.762 กรัม
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
35(มช 40) ถ้าสารละลายซูโครส (C12H22O11) 342 กรัม ในน้ำ 1 กิโลกรัม มีจุดเยือกแข็ง
–1.8oC สารละลายที่มีซูโครส 114 กรัม ในน้ำ 500 กรัม จะมีจุดเยือกแข็งอยู่ที่กี่ oC
1. –1.0 2. –1.2 3. –1.6 4. –1.8 (ข้อ 2)
35(มช 40) ตอบข้อ 2.
วิธีทำ ตอนแรก จาก Tเยือกแข็งตัวทำ – Tเยือกแข็งสารละลาย = kf ⎟⎠
⎜⎝
×
×
W2 M
W1 1000
0 – (–1.8) = kf ( ) (1000)(342)
(342)(1000)
kf = 1.8
ตอนหลัง จาก Tเยือกแข็งตัวทำ – Tเยือกแข็งสารละลาย = kf ⎟⎠
⎜⎝
×
×
W2 M
W1 1000
0 – Tเยือกแข็งสารละลาย = 1.8( ) (500) (342)
(114) (1000)
Tเยือกแข็งสารละลาย = 1.2oc
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
18
36(มช 50) สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีความเข้มข้นเป็น 0.100 โมลต่อกิโลกรัม มี
จุดเยือกแข็งเป็น –0.60 องศาเซลเซียส ตัวถูกละลายในสารละลายดังกล่าวจะเป็นสารใด
( กำหนดค่า Kf ของน้ำบริสุทธ์ิ 1.86oC/m)
1. MgCl2 2. CuSO4 3. LiCl 4. Na3 PO4 (ข้อ 4)
36(มช 50) ตอบข้อ 1.
วิธีทำ จากโจทย์ ความเข้มข้น (m) = 0.1 mol /Kg Tเยือกแข็งสารละลาย = - 0.6 oC
จะได้ = Tเยือกแข็งตัวทำละลาย – Tเยือกแข็งสารละลาย = kf mI
0 – (- 0.6) = (1.86)(0.1)I
I = 3.22
I 3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
ตอนที่ 5 สูตรเคมี
37(มช 44) ถ้านำ C 6 กรัม รวมกับ H 1 กรัม และ S 8 กรัม จะได้สารประกอบชนิด
หนึ่งที่มีมวลโมเลกุล 180 กรัม สูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้ คือข้อใด
1. C6 H12 S3 2. C2 H4 S 3. C3 H6 S3 4. CH2 S (ข้อ 1)
37(มช 44) ตอบ ข้อ 1.
วิธีทำ ตอน 1 อัตราส่วนโดยมวล C : H : S = 6 : 1 : 8
อัตราส่วนโดยอะตอม C : H : S = 12 6 : 1 1 : 32 8
= 0.5 : 1 : 0.25
อัตราส่วนโดยอะตอม C : H : S = 2 : 4 : 1
ดังนั้น สูตรอย่างง่าย = C2H4S
ต่อไป (มวลจากสูตรอย่างง่าย) n = มวลโมเลกุล
(C2
H4S)n = 180
60 n = 180
n = 3
แสดงว่าสูตรโมเลกุล = (C2H4S)n = (C2H4S)3 = C6H12S3
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
19
38(มช 43) สารอย่างหนึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และคลอรีน จากการทดลองเมื่อ
นำสารนี้มา 125 กรัม วิเคราะห์พบว่ามี C อยู่ 48 กรัม และไฮโดรเจน 6 กรัม สูตร
เอมพิริคัลของสารนี้เป็นอย่างไร ( กำหนดให้ : C = 12 , H = 1 , Cl = 35.5 )
1. C2H3Cl 2. C8HCl12 3. C4H3Cl2 4. C4
H6Cl (ข้อ 1)
38(มช 43) ตอบข้อ 1.
วิธีทำ มวลสารทั้งหมด = 125 กรัม , มวล C = 48 กรัม , มวล = 6 กรัม
ดังนั้น มวลออกซิเจน O = 125 – 48 – 6 = 71
อัตราส่วน C : H : Cl = 48 : 6 : 71 โดยมวล
= 1428 : 16 : 3751.5 โดยอะตอม
= 4 : 6 : 2
C : H : Cl = 2 : 3 : 1
สูตรเอมพิริคัล คือ C2H3Cl
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
39(มช 39) ธาตุ A 2 อะตอม มีมวลเท่ากับ 1.824 x 10–22 กรัม สารประกอบของออกไซด์
ของ A ประกอบด้วย A 72.03% และออกซิเจน 27.97% โดยมวล สารประกอบนี้จะมี
สูตรอย่างง่ายเป็น ( กำหนดให้ 12 1 มวลของ C – 12 เท่ากับ 1.66x10–24 กรัม )
1. A2O3 2. A2O5 3. A3O4 4. AO2 (ข้อ 3)
39(มช 39) ตอบ ข้อ 3.
วิธีทำ ธาตุ A 2 อะตอม = 1.824 x 10–22 กรัม
ธาตุ A 1 อะตอม = 1824 10 22
2
. × − = 9.12 x 10–23 กรัม
ดังนั้น มวลอะตอม A = 9.12 10 23
166 10 24
× −
. × − = 55
ต่อไป หาสูตรอย่างง่าย
อัตราส่วนโดยมวล A : O = 72.03 : 27.97
อัตราส่วนโดยอะตอม = 72.03
55
27.97
: 16
= 1.309 : 1.748
= 1 : 1.33
= 3 : 4
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
20
ดังนั้น สารประกอบนี้จะมีสูตรอย่างง่ายเป็ น A3O4
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
ตอนที่ 6 การหามวลร้อยละจากสูตรโมเลกุล
สูตรการหามวลร้อยละของสาร จากสูตรโมเลกุล
ร้อยละของสาร =
มวลทั้งหมด
มวลสาร x 100
40. จงหามวลร้อยละของธาตุ O ใน CuSO4 . 5H2O (Cu = 63.5 , S = 32) (57.72%)
40. ตอบ 57.72%
วิธีทำ มวลโมเลกุล CuSO4 . 5H2O = 63.5 + 32 + 4(16) + 5[2(1) + 16]
= 249.5
จะได้มวล O = มวลทั้งหมด
มวล O x 100
= 214494.5 x 100 = 57.72
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
41. จากข้อที่ผ่านมา จงหามวลร้อยละของน้ำ ( 36.07%)
41. ตอบ 36.07%
วิธีทำ จากข้อที่ผ่านมา มวล CuSO4 . 5H2O = 249.5
มวล H2O = 5(18) = 90
ดังนั้น % มวล H2O = มวลทั้งหมด
มวล H2O
x 100
= 24990.5 x 100 = 36.07
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
42(มช 35) สารประกอบอย่างหนึ่งมีสูตรเป็น X2CO3 . 10 H2O จากการทดลองพบว่า มีมวล
น้ำผลึกทั้งหมด 60% มวลอะตอมของ X เท่ากับเท่าใด (C=12 , O=16 , H=1) (30.00)
42(มช 35) ตอบ 30
วิธีทำ สมมติ X มีมวลอะตอม = A
ดังนั้น X2CO3 . 10H2O มีมวลโมเลกุล = 2A + 12 + 48 + 180 = 2A + 240
และ ในโมเลกุลจะมีน้ำอยู่ = 10H2O = 10 (18) = 180
ทีนี้โจทย์บอก X2CO3 . 10H2O มี H2O = 60%
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
21
จาก ร้อยละของน้ำ = มวลทั้งหมด
มวลน้ำ x 100
60 = 2A1 +80 240 x 100
A = 30
นั่นคือ X มีมวลอะตอม = 30
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
43(มช 40) สาร A เป็นสารบริสุทธ์ิ โดยใน 1 โมเลกุลของสารนี้ประกอบด้วยคาร์บอน 27
อะตอม คิดเป็นร้อยละโดยมวลของคาร์บอนเท่ากับ 80.50 อยากทราบว่าสาร A มีมวล
โมเลกุลเท่าไร
1. 348.3 2. 402.5 3. 430.3 4. 490.8 (ข้อ 2)
43(มช 40) ตอบข้อ 2.
วิธีทำ สมมุติสารประกอบนี้มีคาร์บอน 27 อะตอม
ดังนั้นเฉพาะมวลคาร์บอน = 27 x 12 = 324
จาก ร้อยละของคาร์บอน = มวลโมเลกุล
มวลคาร์บอน x 100
80.5 = m 324 x 100
m = 402.5
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
ตอนที่ 7 สมการเคมี
44. จงดุลสมการเคมีต่อไปนี้โดยใช้วิธีตรวจพินิจ
1. Fe2O3 + H2 Fe + H2O ( Fe2 O3 + 3H2 2Fe + 3 H2O )
2. Fe2O3 + C Fe + CO2 ( 2Fe2 O3 + 3C 4Fe + 3CO2 )
3. PCl5(l) + H2O(l) H3PO4(aq) + HCl(aq) ( PCl5(l) + 4H2O(l) H3PO4 (aq) + 5HCl(aq) )
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
22
45. ในการเผา KClO3 จะเกิดปฎิกิริยาดังนี้
2KClO3 2KCl + 3O2 (K = 39.1 , Cl = 35.5 , O = 16)
ถ้าเผา KClO3 จำนวน 12.26 กรัม จะได้แก๊ส O2 กี่ลิตรที่ STP (3.36 ลิตร)
45. ตอบ 3.36 ลิตร
วิธีทำ จากสมการ 2KClO3 2KCl + 3O2
จะเห็นได้ว่า 32
โมล O3
โมล KClO3
=
และเนื่องจาก 3โมล KClO3 = 2โมล O2
3 ( m g )KClO3 = 2( 22.4๊ส V
)O2
3 ( 1122.22.66 ) = 2( 22.4๊ส V
O2)
Vแก๊ส O2 = 3.36 ลิตร
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
46(มช 42) ปฏิกิริยาระหว่าง X กับ Y เป็นไปตามสมการ 2X + 3Y 2A + 3B
ถ้าใช้สารละลาย X 100 cm3 ซึ่งเตรียมจากสาร X 0.20 กรัม ละลายน้ำจนเป็นสารละลาย
100 cm3 จะทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย Y ที่มีความเข้มข้น 0.10 mol/dm3 จำนวน
20 cm3 จงหามวลโมเลกุลของสาร X ( 150 )
46(มช 42) ตอบ 150
วิธีทำ จาก 2 X + 3Y 2 A + 3 B
จะเห็นว่า 32
โมล Y
โมล X =
และเนื่องจาก 3 โมล X = 2 โมล Y
3 ( m g ) = 2 (1C0V00 )
1000
3 0m.2 = 2(0.1)20
m = 150
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
23
47(มช 38) สมการแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ของสาร A อย่างสมบูรณ์ เขียนได้ดังนี้
2 A + 17 O2 12 CO2 + 10 H2O
สูตรโมเลกุลของสาร A ควรเป็นแบบใด
1. C4H6 2. C4
H10 3. C6
H10 4. C6H12 (ข้อ 3)
47(มช 38) ตอบ 3
วีธีทำ จากสมการ 2A + 17O2 12CO2 + 10H2O
จะได้ว่า 2(CxHy)+ 10H2O 12CO2 + 10H2O
จาก 12CO2 + 10H2O มี C = 12 ตัว H = 20 ตัว
2(C6H10)+ 17O2 12CO2 + 10H2O
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
48(มช 47) การแยกตกตะกอนของเงินออกจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตทำได้โดยการเติมกรด
เกลือลงไป ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ตะกอนของ ซิลเวอร์คลอไรด์ ดังนี้คือ
AgNO3(aq) + HCl(aq) AgCl(s) + HNO3(aq)
หากต้องการใช้สารละลายกรดเกลือที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 37% โดยน้ำหนัก และมีความ
หนาแน่นเท่ากับ 1.017 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ในการตกตะกอนของซิลเวอร์คลอไรด์
จากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตความเข้มข้น 0.50 โมลต่อลิตร ปริมาตร 25.00 ลูกบาศก์
เซนติเมตรอย่างสมบูรณ์ จะต้องใช้สารละลายกรดเกลืออย่างน้อยกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (1.21)
48(มช 47) ตอบ 1.21 cm3
วิธีทำ ตอน 1 โจทย์บอก % HCl = 37 , DHCl = 1.017 g / cm3
หาความเข้มข้นเป็นโมลต่อลิตร โดย
จาก C = % ( 1m0 ) D = 36.5
37(10)(1.017) = 10.3 mol / dm3
ตอน 2 จากปฏิกิริยา Ag NO3 + HCl AgCl + HNO3
จะได้ว่า โมล AgNO3 = โมล HCl
( )
1000 AgNO3 cv = (10c0v0)HCl
(0.5) (25) = 10.3 VHCl
VHCl = 1.21 cm3
นั่นคือปริมาตร HCl เท่ากับ 1.21 ลูกบาศก์เซนติเมตร
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
24
49(มช 36) สารละลายที่มี CaCl2 ถูกเติมลงในสารละลายของ AgNO3 เตรียมสารละลาย
AgNO3 โดยละลาย Ag 2.16 กรัม ลงในกรดไนตริก จงหามวลเป็นกรัมของแคลเซียม
คลอไรด์ในสารละลาย ถ้าแคลเซียมคลอไรด์ทั้งหมดทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย AgNO3
เกิด AgClปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีดังนี้ ( สมการยังไม่ได้ดุล )
(1) Ag(s) + HNO3 (aq) AgNO3 (aq) + NO2 (g) + H2 O(1)
(2) AgNO3 (aq) + CaCl2 (aq) AgCl(s) + Ca(NO3 )2 (aq)
(ใช้ Ag = 108 , Ca = 40 , Cl = 35.5) (1.11)
49(มช 36) ตอบ 1.11 กรัม
วิธีทำ เมื่อดุลสมการจะได้
2Ag + 4HNO3 2AgNO3 + 2NO2 + 2H2O
2AgNO3 + CaCl2 2AgCl + Ca(NO3)2
จะเห็นว่าใน 2 สมการนี้ มีจำนวน AgNO3 เท่ากันแล้ว จึงไม่ต้องปรับแต่งอีก
จากสมการจะได้ 12
โมล CaCl2
โมล Ag =
โมล Ag = 2 โมล CaCl2
( m g )เงิน = 2 (m g )แคลเซียมคลอไรด์
( 21.0186 )เงิน = 2 (111
g )แคลเซียมคลอไรด์
gแคลเซียมคลอไรด์ = 1.11 กรัม
นั่นคือมวล CaCl2 ที่ใช้ คือ 1.11 กรัม
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
50(มช 47) ในการทดลองครั้งหนึ่งได้นำโลหะแคลเซียมหนัก 0.65 กรัม ใส่ลงไปในสาร
ละลายกรดเกลือที่มีความเข้มข้น 3.50 โมลต่อลิตร ปริมาตร 8.0 cm3 พบว่ามีก๊าซไฮโดรเจน
เกิดขึ้นดังปฏิกิริยาต่อไปนี้ Ca(s) + HCl(aq) CaCl2(aq) + H2 (g) จงคำนวณ
หาปริมาตรของก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในหน่วยลิตรที่สภาวะ STP
1. 0.31 2. 0.36 3. 0.63 4. 0.72 (ข้อ 1)
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
25
50(มช 47) ตอบข้อ 1.
วิธีทำ ก่อนอื่นต้องหา หาสัดส่วนของ
โมลที่ใช้
โมลที่มี
สัดส่วน Ca = 1ที่มี
n
= 1
(g/m) = 1
(0.65/40) = 0.01625
สัดส่วน HCl = 2ที่มี
n
= 2
(cv/1000) = 2
3.5(8)/1000 = 0.014
จะเห็นว่าสัดส่วน HCl มีน้อยกว่า แสดงว่า HCl จะถูกใช้จนหมด
การคำนวณหา H2(g) ต่อไปจึงต้องคิดจาก HCl
จากสมการที่ดุลแล้ว Ca(s) + 2 HCl(aq) CaCl2(aq) + H2(g)
จะได้ โมล HCl = 2 โมล H2
10cv00 = 2 22๊า.4 V
1000
3.5(8) = 2 V22๊า.4
Vก๊าซ = 0.3136 ลิตร
นั่นคือ จะเกิดก๊าซไฮโดรเจน 0.31 ลิตร โดยประมาณ
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦
51(มช 49) จากปฏิกิริยา 2 AgNO3(aq) + BaCl2(aq) 2 AgCl(s) + Ba(NO3)2(aq)
ถ้าใช้ AgNO3 5.10 กรัม ทำปฏิกิริยากับ BaCl2 2.08 กรัม จะได้ AgCl กี่กรัม
1. 1.44 2. 2.87 3. 3.58 4. 4.30 (ข้อ 2)
52(มช 50) ถ้านำสารละลาย Na2CO3 เข้มข้น 1.00 mol/dm3 ปริมาตร 250.00 cm3 ซึ่งหนัก
276.50 กรัม มาผสมกับสารละลาย HCl เข้มข้น 2.00 mol/dm3 ปริมาตร 200.00 cm3
ซึ่งหนัก 214.60 กรัม จะเกิดปฏิกิริยาดังสมการ
Na2CO3(aq) + HCl(aq) NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) (ยังไม่ดุล)
หลังจากทิ้งไว้จนฟองแก๊สหมด สารละลายผสมที่ได้มีมวลเป็นเท่าไร (481.7)
53(มช 50) ในการทดลองเตรียมแก๊ส NO จากปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส NH3 กับ แก๊ส O2
ดังสมการ 4 NH3(g) + 5O2(g) 6 H2O(g) + 4 NO(g) ถ้าผสมแก๊ส NH3
ปริมาตร 5.00 ลิตรที่ STP และแก๊ส O2 5.00 ลิตร ที่ STP เข้าด้วยกัน พบว่าเมื่อ
ปฏิกิริยาสิ้นสุด ได้แก๊ส NO คิดเป็นน้ำหนัก 4.50 กรัม จงหาผลได้ร้อยละ (83.96)
Chem Online pec9.com ตะลยุ โจทย์โควตา มช. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ชดุ 1
26
ตอนที่ 8 ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส
54(มช 44) ธาตุ Y จำนวน 4 โมล ทำปฏิกิริยากับ O2 (g) 67.2 ที่ STP เกิดเป็นสารประกอบ
Z 2 โมล เพียงอย่างเดียวหนัก 272 กรัม ธาตุ Y มีมวลอะตอมเท่าใด ( 44 )
55(มช 46) ธาตุ A จำนวน 5 โมล ทำปฏิกิริยาพอดีกับก๊าซออกซิเจน 89.6 ลิตร ที่ STP
เกิดเป็นสารประกอบ X ชนิดเดียว 3 โมล หนัก 338.0 กรัม ธาตุ A มีมวลอะตอมกี่กรัม ( 42)
56. กำหนดปฏิกริยา 4 X2(g) + 7 Y2(g) 2 X4Y7 (g)
ถ้าใช้ Y2 28 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำปฏิกิริยากับ X2 ปริมาณมากเกินพอที่อุณหภูมิ และ
ความดันเดียวกัน จะเกิดแก๊ส X4Y7 กี่ลูกบาศก์ เซนติเมตร ( 8 )
57. นำ H2 และ O2 อย่างละ 4 dm3 มาทำปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิ 100oC ดังสมการ
2H2
(g) + O2 (g) 2H2O(g)
เมื่อปฏิกิริยาเกิดอย่างสมบูรณ์ จะมีแก๊สในระบบเท่าใด (6 dm3)__